آشنایی با ماهی حسون


ماهی حسون از ممتاز ترین ماهیان خلیج فارس است که به نام کریشو معروف و شناخته شده است.