روز جهانی کار وکارگر

در این مراسم جناب فرماندار و ریاست اداره کار سخنرانی کردند .وبعد از سخنرانی مسابقه دارت بمناسبت روز جهانی کار و کارگر با حضور مسئولین یاد شده ،برگزار شد. برای دیدن تصاویر این مراسم روی گزینه کلیک ،کل

حضور چندی از مسئولین محلی در جمع کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر,کارکنان پروتئین آرمان جنوب بمناسبت روز کارو کارگر,روز کاروکارگر,روز جهانی کار وکارگر,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
روز جهانی کار وکارگر
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..