آشنایی با ماهی سلطان ابراهیم یا حمیرو،حَمرا،سرخو کوچک


ماهی سلطان ابراهیم یکی دیگر از ماهیان خوشمزه ی جنوب است که طرفداران خاص خودش را دارد.

 

وزن هائی که من از این ماهی تاکنون دیدم از ۱۰۰ گرم تا ۶۰۰ گرم بوده و بزرگتر ندیدم و فکر هم نمی کنم

 

بیشتر از وزن ۶۰۰ گرم بشن.