جلسه درمورد قانون کار و تأمین اجتماعی

امروز تاریخ سه شنبه  ۷ اردیبهشت مصادف بود با جلسه اداره کار با جمعی از کارکنان و کارگران بخشی از مراکز تولیدی و خدماتی درمورد قانون کار و تأمین اجتماعی،که با حضور ریاست محترم اداره کارواموراجتماع

جلسه درمورد قانون کار و تأمین اجتماعی,جلسه درمورد قانون کار و تأمین اجتماعی در اداره کارچابهار,قانون کار و تأمین اجتماعی,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
جلسه درمورد قانون کار و تأمین اجتماعی
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..