گفتگو با آقای صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه

گفتگو با آقای صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه در ادامه مطلب....   صالح ادیب زاده در سال ۱۳۳۹ به دنیا آمدند. ایشان یکی از کارآفرینان برتر ملی هستند که سال هاست در حوزه محصو

گفتگو با صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه,گفتگو با صالح ادیب زاده,صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه,بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه,گفتگو با بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه,گروه توسعه صنایع غذایی تحفه,گفتگو با صالح ادیب زاده گروه توسعه صنایع غذایی تحفه,صنایع غذایی تحفه,گفتگو با صالح ادیب زاده بنیانگذار صنایع غذایی تحفه,صالح ادیب زاده بنیانگذار صنایع غذایی تحفه,گفتگو با صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه صنایع غذایی تحفه,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
گفتگو با آقای صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..