آشنایی با ماهی حسون

ماهی حسون از ممتاز ترین ماهیان خلیج فارس است که به نام کریشو معروف و شناخته شده است.   ظاهر ماهی حسون دارای بدنی کشیده و تقریبا گرد می‌باشد. سری کوچک، نوک تیز و فشرده دارد. رنگ بدن هم مثل

آشنایی با ماهی حسون,ماهی حسون,ممتاز ترین ماهیان خلیج فارس,ماهی کریشو,شیرو,کیمورگ، کیلمور,کیمورگ,کیلمور,کری‌شو، برم,کری‌شو,برم,پخت حسون,ماهی کر‌یشو,ماهی تازه,ماهی کیلمور,ماهی شیرو,خرید ماهی تازه,بوشهر,خوزستان,سیستان و بلوچستان,

arman-jonub

پرسنل آرمان جنوب
آشنایی با ماهی حسون
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..